Членови

Забазновски Рената

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0677
Членство платено до: Април 2016


Заводни Јан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
СЛ.0170
Членство платено до: Мај 2014


Завојчев Коста

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Геодезија
8.0009
Членство платено до: Февруари 2016


Загурческа Милева

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1050
Членство платено до: Април 2011


Заевски Момчило

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1193
Членство платено до: Јули 2014


Заими Изет

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0752
Членство платено до: Март 2015


Заири Ѓуљана

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1163
Членство платено до: Септември 2011


Зајкоски МетодијаЗајкоски Методија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0601
Членство платено до: Јуни 2015


Закев Марјан

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0286
Членство платено до: Јули 2011


Закевска Магдалена

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1460
Членство платено до: Јуни 2015


Закевски Орце

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1074
Членство платено до: Декември 2010


Закрајшек Митја

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
СЛ.0126
Членство платено до: Ноември 2014


Занева Дона

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0147
Членство платено до: Ноември 2013


Запатоски Дарко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1932
Членство платено до: Јули 2015


Запров Ѓорге

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Геодезија
8.0022
Членство платено до: Февруари 2016


Запров Никола

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1938
Членство платено до: Април 2015


Зарев Славко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1285
Членство платено до: Јули 2014


Зарева Снежана

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1267
Членство платено до: Октомври 2014


Заркадова Љубинка

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.1493
Геотехника
6.0095
Членство платено до: Јануари 2016