Членови

Ефремовски Ѓоко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.2017
Членство платено до: Март 2015


Ефтимов Бранко

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0117
Членство платено до: Март 2016


Ефтимов Илија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1108
Членство платено до: Декември 2011


Ефтимова Верка

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0859
Членство платено до: Февруари 2013


Ефтимовски Илија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
3.0288
Членство платено до: Мај 2016


Ефтоски Томче

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
4.0787
Членство платено до: Април 2013


Жабоков Кирил

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Машинство
3.0575
Членство платено до: Мај 2015


Жакова Марија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0448
Членство платено до: Јануари 2010


Жантева Божикова Јасминка

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0421
Членство платено до: Јануари 2016


Жарков Предраг

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Електротехника
СЛ.0020
Членство платено до: Мај 2014


Жарноски Лиме

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1410


Жежељ Александар

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0639
Членство платено до: Јуни 2013


Жежељ Вера

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0153
Членство платено до: Декември 2014


Жежељ Константин

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1429
Членство платено до: Април 2016


Желкова Наталија

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.1626
Членство платено до: Октомври 2012


Желческа Иваноска Роми

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Урбанистичко планирање
0.0483
Архитектура
1.0754
Членство платено до: Февруари 2016


Жерновски Борче

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Архитектура
1.0920
Членство платено до: Март 2013


Жерновски Кирил

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0445
Членство платено до: Јануари 2016


Живадиновиќ Роберт

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Геотехника
6.0016
Членство платено до: Јуни 2015


Живадиновиќ Саша

Овластувања Проектирање Надзор Ревизија Изведба
  А Б А Б А Б А Б
Градежништво
2.0172
Членство платено до: Декември 2015