Закони и прописи

Градење
Закон за изменување и дополнување на Законот за градење 44/2015, 2015.03.19

Закон за градење - пречистен текст - 16 Мај 2013

Закон за градење - измени од 31 Мај 2013

Закон за градење - измени од 07 Октомври 2013

Закон за градење - измени Ноември 2013

Закон за градење – измени од 05 Февруари 2014

Закон за градење – измени од 06 Февруари 2014 со ценовникот од ИЗИИС

Закон за градење – измени од 03 Март 2014

Закон за градење – измени од 01 Август 2014
Енергетска ефикасност
Измени и дополнувања на законот за енергетика – Мај 2013

Правилник за енергетска контрола

Правилник за енергетски карактеристики на зградите

Закон за Енергетика
ЗАКОНСКИ АКТИ И УПАТСТВА
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИ НАЧИН (PDF, 245KB)

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ НАЧИНОТ НА ЗAВЕРКА НА ПРОЕКТОТ (PDF, 69KB)

Е-ДОЗВОЛИ УПАТСТВО ЗА ПОДНОСИТЕЛИ (PDF, 1.2MB)

Е-ДОЗВОЛИ УПАТСТВО ЗА ПОДНОСИТЕЛИ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК (PDF, 1.4MB)

Е-ДОЗВОЛИ УПАТСТВО ЗА ИНСТИТУЦИИ (PDF, 820KB)

Електронски градежни дозволи - Осврт кон процедурата за издавање

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ (PDF, 76KB)

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗAВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ (PDF, 69KB)

ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА НА ПРОЕКТИТЕ, ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ПРОЕКТОТ, НАЧИНОТ НА ЗАВЕРКА НА ПРОЕКТОТ ОД СТРАНА НА ОДГОВОРНИТЕ ЛИЦА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЗАПИСИ (PDF, 141KB
ПРАВИЛНИЦИ - Комора на ОАИ
ПРАВИЛНИК ЗА МИРУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО ВО КОМОРАТА

Правилник за начинот на спроведување на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Правилник за форма и содржина за технички преглед од надзорен

Упатство за потврдување на странски овластувања

ПРАВИЛНИК ЗА ОВЛАСТУВАЊА ЗА ИНЖEНЕРИ И АРХИТЕКТИ
Устав на Република Македонија
УСТАВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Уставен закон за изменување и дополнување на уставниот закон за спроведување на уставот на РМ

УСТАВЕН ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Просторно и урбанистичко планирање
Закон за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко планирање, СВРМ 44/2015, 19.03.2015

ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Правилник за стандарди и нормативи за проектирање на објекти

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСГОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Правилник за изменување на правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти

Указ за прогласување на законот за просторно и урбанистичко планирање

ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Правилник за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

ЗАКОН ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Правилник за изменување на правилникот за стандарди и нормативи за проектирање на објекти

Правилник за стандарди и нормативи за проектирање на објекти

ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Градежно земјуште
ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
Експропријатација
ЗАКОН ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА
Домување
ЗАКОН ЗА ДОМУВАЊЕ

ЗАКОН ЗА ДОМУВАЊЕ (пречистен текст)

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОМУВАЊЕ
Комунални дејности
ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНЛНИ ДЕЈНОСТИ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНЛНИ ДЕЈНОСТИ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Јавни патишта
ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА
Животна средина
ЗАКОН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Шуми
ЗАКОН ЗА ШУМИТЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИ
Води
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

ОДЛУКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Земјоделско земјиште
ЗАКОН ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ
Заштита на природата
ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА
Сопственост и други стварни права
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОПСТВЕНОСТ И ДРУГИ СТВАРНИ ПРАВА
Укази
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ИСПРАВКИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДОТ СКОПЈЕ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОРГНИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОРГНИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОРГНИЗАЦИЈА НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА АМАНДМАНОТ НА БАЗЕЛСКАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛА НА ПРЕКУГРАНИЧНОТО ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОТПАД И НЕГОВОТО ОДЛАГАЊЕ И АМАНДМАНОТ НА АНЕКС 1, АНЕКС 8 И АНЕКС 9.

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

ИСПРАВКИ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ

ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО КОМУНАЛНИОТ И СО ДРУГИТЕ ВИДОВИ НЕОПАСЕН ОТПАД

ПРАВИЛНИК ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОПАСНИОТ ОТПАД И НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА ОПАСНИОТ ОТПАД

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНА ЧИСТОТА

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДОТ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОЗВОЛАТА КАКО И МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ТРЕТМАН, И/ИЛИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПДОТ

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗАЕНЕРГЕТИКА