Печати

1. Стручни комисии за учество во подготовката на Закон за просторно и урбанистичко планирање и Законот за градење, формирана во октомври 2017 година

К-Работно тело на комората
Координатор. Проф д-р Миле Димитровски, (правна подршка Димче Атанасовски и техничка подршка Александар Манчевски и сите администратори на профес.оделенија)
Членови: Петар Цветановски, Реџеп Асани, Жаклина Ангеловска,Чедомир Андовски
Работно тело: К0-урбанизам и просторно планирање
Членови од оделениетоОд други одделенијаНадворешни соработнициAдминистратор
Координатор:
Жаклина Ангеловска
Влатко КоробарЈован Христовски - Сооб.Весна Марковска - МТВСлавица Спасовска
Мила ИскреновиќВанчо Георгиев - Геод.Снежана Герасимовска - МКулт
Дурим Фетаху
Мирослав Грчев
Работно тело: К1-архитектура
Координатор:
Реџеп Асани
Сашо БлажевскиГајур Кадриу, МакедонијапатОливија Доневска
Никола ВелковскиАна Ѓорѓииеска МТВ
Веселинка Герасимовска
Благоја Цветковски
Сашо Иванов
Работно тело: К2-градежништво
Координатор:
Проф. Петар Цветановски
Игор НикодиновскиМилорад Јовановски - Геот.Салим Хасани (КСЗМ) Флутура Хазари
Андреа Серафимовски
Зоран Мирчевски
Ана Тромбева
Работно тело: К3-други струки поврзани со градителското законодавство
Координатор:
Чедомир Андовски
Димче Галовски МАШЛеонита Чаловска
Ванчо Донев ЗПР/ППЗ
Беким Фетаји ЖС
Даме Димитровски ЕЕ
Андон Петровски СООБ
Слободан Томиќ ЕЛЕ
Фросина Сеизова ЕЛЕ

 

2. Стручна комисија за професионални квалификации

Согласно одлука број 02-562/7 од 9 Мај 2018 година, од Комората на овластени архитекти и овластени инженери, како членови и нивни заменици во комисијата за преговори за признавање на професионалните квалификации на инженерите од зeмјите на западен Балкан (архитекти и градежни инженери) делегирани се:

#Име и презимеФункција
1Миле Димитровскипретседател на Комората, член
2Раде Лазаревски (градеж. инж.)потпретседател на Комората, заменик член
3Огнен Марина (архит. инж.)член
4Александар Радевски (архит. инж.)заменик член